好词好句好段

playstudy123.com

 首页 人物描写 自然景观 节日假日 植物描写 语文知识 生活叙事 成语分类 社会环境 诗词好句  
 动物描写 名言格言 智慧人生 成语故事 人际关系 祝福感恩 演讲发言 寓言故事 语文作文 美文欣赏  
 标语口号 历史故事 童话故事 神话传说 名著名篇名家 幽默笑话 爱情婚姻  禅心慧语 其它类  好词句综合类 
 
  您的位置:好词好句好段首页>>诗词好句>>带拼音的《长恨歌》(全文、作者、汉字加拼音)  


带拼音的《长恨歌》(全文、作者、汉字加拼音)


 

         
 

带拼音的《长恨歌》(全文、作者、汉字加拼音)

个别地方有误,仅供参考

 

chánɡ hèn ɡē 

长    恨  歌 

 
bái jū yì 
白  居 易 
 
hàn huánɡ zhònɡ sè sī qīnɡ ɡuó , yù yǔ duō nián qiú bù dé 。 
汉  皇    重    色 思 倾   国  , 御 宇 多  年   求  不 得 。 
yánɡ jiā yǒu nǚ chū zhǎnɡ chénɡ , yǎnɡ zài shēn ɡuī rén wèi shí 。 
杨   家  有  女 初  长    成    , 养   在  深   闺  人  未  识  。 
tiān shēnɡ lì zhì nán zì qì , yì zhāo xuǎn zài jūn wánɡ cè 。 
天   生    丽 质  难  自 弃 , 一 朝   选   在  君  王   侧 。 
huí móu yí xiào bǎi mèi shēnɡ , liù ɡōnɡ fěn dài wú yán sè 。 
回  眸  一 笑   百  媚  生    , 六  宫   粉  黛  无 颜  色 。 
chūn hán cì yù huá qīnɡ chí , wēn quán shuǐ huá xǐ nínɡ zhī 。 
春   寒  赐 浴 华  清   池  , 温  泉   水   滑  洗 凝   脂  。 
shì ér fú qǐ jiāo wú lì , shǐ shì xīn chénɡ ēn zé shí 。 
侍  儿 扶 起 娇   无 力 , 始  是  新  承    恩 泽 时  。 
yún bìn huā yán jīn bù yáo , fú rónɡ zhànɡ nuǎn dù chūn xiāo 。 
云  鬓  花  颜  金  步 摇  , 芙 蓉   帐    暖   度 春   宵   。 
chūn xiāo kǔ duǎn rì ɡāo qǐ , cónɡ cǐ jūn wánɡ bù zǎo cháo 。 
春   宵   苦 短   日 高  起 , 从   此 君  王   不 早  朝   。 
chénɡ huān shì yàn wú xián xiá , chūn cónɡ chūn yóu yè zhuān yè 。 
承    欢   侍  宴  无 闲   暇  , 春   从   春   游  夜 专    夜 。 
hòu ɡōnɡ jiā lì sān qiān rén , sān qiān chǒnɡ ài zài yì shēn 。 
后  宫   佳  丽 三  千   人  , 三  千   宠    爱 在  一 身   。 
jīn wū zhuānɡ chénɡ jiāo shì yè , yù lóu yàn bà zuì hé chūn 。 
金  屋 妆     成    娇   侍  夜 , 玉 楼  宴  罢 醉  和 春   。 
zǐ mèi dì xionɡ jiē liè tǔ , kě lián ɡuānɡ cǎi shēnɡ mén hù 。 
姊 妹  弟 兄    皆  列  土 , 可 怜   光    彩  生    门  户 。 
suí lìnɡ tiān xià fù mǔ xīn , bú chónɡ shēnɡ nán chónɡ shēnɡ nǚ 。 
遂  令   天   下  父 母 心  , 不 重    生    男  重    生    女 。 
lí ɡōnɡ ɡāo chù rù qīnɡ yún , xiān lè fēnɡ piāo chù chù wén 。 
骊 宫   高  处  入 青   云  , 仙   乐 风   飘   处  处  闻  。 
huǎn ɡē màn wǔ nínɡ sī zhú , jìn rì jūn wánɡ kàn bù zú 。 
缓   歌 谩  舞 凝   丝 竹  , 尽  日 君  王   看  不 足 。 
yú yánɡ pí ɡǔ dònɡ dì lái , jīnɡ pò ní chánɡ yǔ yī qǔ 。 
渔 阳   鼙 鼓 动   地 来  , 惊   破 霓 裳    羽 衣 曲 。 
jiǔ chónɡ chénɡ què yān chén shēnɡ , qiān shènɡ wàn qí xī nán xínɡ 。 
九  重    城    阙  烟  尘   生    , 千   乘    万  骑 西 南  行   。 
cuì huá yáo yáo xínɡ fù zhǐ , xī chū dōu mén bǎi yú lǐ 。 
翠  华  摇  摇  行   复 止  , 西 出  都  门  百  余 里 。 
liù jūn bù fā wú nài hé , wǎn zhuǎn é  méi mǎ qián sǐ 。 
六  军  不 发 无 奈  何 , 宛  转    蛾 眉  马 前   死 。 
huā diàn wěi dì wú rén shōu , cuì qiào jīn què yù sāo tóu 。 
花  钿   委  地 无 人  收   , 翠  翘   金  雀  玉 搔  头  。 
jūn wánɡ yǎn miàn jiù bù dé , huí kàn xuè lèi xiānɡ hé liú 。 
君  王   掩  面   救  不 得 , 回  看  血  泪  相    和 流  。 
huánɡ āi sǎn màn fēnɡ xiāo suǒ , yún zhàn yínɡ yū dēnɡ jiàn ɡé 。 
黄    埃 散  漫  风   萧   索  , 云  栈   萦   纡 登   剑   阁 。 
é  méi shān xià shǎo rén xínɡ , jīnɡ qí wú ɡuānɡ rì sè báo 。 
峨 嵋  山   下  少   人  行   , 旌   旗 无 光    日 色 薄  。 
shǔ jiānɡ shuǐ bì shǔ shān qīnɡ , shènɡ zhǔ zhāo zhāo mù mù qínɡ 。 
蜀  江    水   碧 蜀  山   青   , 圣    主  朝   朝   暮 暮 情   。 
xínɡ ɡōnɡ jiàn yuè shānɡ xīn sè , yè yǔ wén línɡ chánɡ duàn shēnɡ 。 
行   宫   见   月  伤    心  色 , 夜 雨 闻  铃   肠    断   声    。 
tiān xuán dì zhuǎn huí lónɡ yù , dào cǐ chóu chú bù nénɡ qù 。 
天   旋   地 转    回  龙   驭 , 到  此 踌   躇  不 能   去 。 
mǎ wéi pō xià ní tǔ zhōnɡ , bú jiàn yù yán kōnɡ sǐ chù 。 
马 嵬  坡 下  泥 土 中    , 不 见   玉 颜  空   死 处  。 
jūn chén xiānɡ ɡù jìn zhān yī , dōnɡ wànɡ dōu mén xìn mǎ ɡuī 。 
君  臣   相    顾 尽  沾   衣 , 东   望   都  门  信  马 归  。 
ɡuī lái chí yuàn jiē yī jiù , tài yè fú rónɡ wèi yānɡ liǔ 。 
归  来  池  苑   皆  依 旧  , 太  液 芙 蓉   未  央   柳  。 
fú rónɡ rú miàn liǔ rú méi , duì cǐ rú hé bù lèi chuí 。 
芙 蓉   如 面   柳  如 眉  , 对  此 如 何 不 泪  垂   。 
chūn fēnɡ táo lǐ huā kāi rì , qiū yǔ wú tónɡ yè luò shí 。 
春   风   桃  李 花  开  日 , 秋  雨 梧 桐   叶 落  时  。 
xī ɡōnɡ nán nèi duō qiū cǎo , luò yè mǎn jiē hónɡ bù sǎo 。 
西 宫   南  内  多  秋  草  , 落  叶 满  阶  红   不 扫  。 
lí yuán dì zǐ bái fà xīn , jiāo fánɡ ā  jiān qīnɡ é  lǎo 。 
梨 园   弟 子 白  发 新  , 椒   房   阿 监   青   娥 老  。 
xī diàn yínɡ fēi sī qiǎo rán , ɡū dēnɡ tiāo jìn wèi chénɡ mián 。 
夕 殿   萤   飞  思 悄   然  , 孤 灯   挑   尽  未  成    眠   。 
chí chí zhōnɡ ɡǔ chū chánɡ yè , ɡénɡ ɡěnɡ xīnɡ hé yù shǔ tiān 。 
迟  迟  钟    鼓 初  长    夜 , 耿   耿   星   河 欲 曙  天   。 
yuān yānɡ wǎ lěnɡ shuānɡ huá zhònɡ , fěi cuì qīn hán shuí yǔ ɡònɡ 。 
鸳   鸯   瓦 冷   霜     华  重    , 翡  翠  衾  寒  谁   与 共   。 
yōu yōu shēnɡ sǐ bié jīnɡ nián , hún pò bù cén lái rù mènɡ 。 
悠  悠  生    死 别  经   年   , 魂  魄 不 曾  来  入 梦   。 
lín qiónɡ dào shi hónɡ dōu kè , nénɡ yǐ jīnɡ chénɡ zhì hún pò 。 
临  邛    道  士  鸿   都  客 , 能   以 精   诚    致  魂  魄 。 
wéi ɡǎn jūn wánɡ nián zhuǎn sī , suí jiāo fānɡ shì yīn qín mì 。 
为  感  君  王   辗   转    思 , 遂  教   方   士  殷  勤  觅 。 
pái kōnɡ yù qì bēn rú diàn , shēnɡ tiān rù dì qiú zhī biàn 。 
排  空   驭 气 奔  如 电   , 升    天   入 地 求  之  遍   。 
shànɡ qiónɡ bì luò xià huánɡ quán , liǎnɡ chù mánɡ mánɡ jiē bú jiàn 。 
上    穷    碧 落  下  黄    泉   , 两    处  茫   茫   皆  不 见   。 
hū wén hǎi shànɡ yǒu xiān shān , shān zài xū wú piāo miǎo jiān 。 
忽 闻  海  上    有  仙   山   , 山   在  虚 无 缥   渺   间   。 
lóu ɡé línɡ lónɡ wǔ yún qǐ , qí zhōnɡ chuò yuē duō xiān zǐ 。 
楼  阁 玲   珑   五 云  起 , 其 中    绰   约  多  仙   子 。 
zhōnɡ yǒu yì rén zì tài zhēn , xuě fū huā mào cēn cī shì 。 
中    有  一 人  字 太  真   , 雪  肤 花  貌  参  差 是  。 
jīn què xī xiānɡ kòu yù jiōnɡ , zhuǎn jiāo xiǎo yù bào shuānɡ chénɡ 。 
金  阙  西 厢    叩  玉 扃    , 转    教   小   玉 报  双     成    。 
wén dào hàn jiā tiān zǐ shǐ , jiǔ huá zhànɡ lǐ mènɡ hún jīnɡ 。 
闻  道  汉  家  天   子 使  , 九  华  帐    里 梦   魂  惊   。 
lǎn yī tuī zhěn qǐ pái huái , zhū bó yín pínɡ yǐ lǐ kāi 。 
揽  衣 推  枕   起 徘  徊   , 珠  箔 银  屏   迤 逦 开  。 
yún bìn bàn piān xīn shuì jiào , huā ɡuàn bù zhěnɡ xià tánɡ lái 。 
云  鬓  半  偏   新  睡   觉   , 花  冠   不 整    下  堂   来  。 
fēnɡ chuī xiān mèi piāo piāo jǔ , yóu sì ní chánɡ yǔ yī wǔ 。 
风   吹   仙   袂  飘   飘   举 , 犹  似 霓 裳    羽 衣 舞 。 
yù rónɡ jì mò lèi lán ɡān , lí huā yì zhī chūn dài yǔ 。 
玉 容   寂 寞 泪  阑  干  , 梨 花  一 枝  春   带  雨 。 
hán qínɡ nínɡ dì xiè jūn wánɡ , yì bié yīn rónɡ liǎnɡ miǎo mánɡ 。 
含  情   凝   睇 谢  君  王   , 一 别  音  容   两    渺   茫   。 
zhāo yánɡ diàn lǐ ēn ài jué , pénɡ lái ɡōnɡ zhōnɡ rì yuè chánɡ 。 
昭   阳   殿   里 恩 爱 绝  , 蓬   莱  宫   中    日 月  长    。 
huí tóu xià wànɡ rén huán chù , bú jiàn chánɡ ān jiàn chén wù 。 
回  头  下  望   人  寰   处  , 不 见   长    安 见   尘   雾 。 
wéi jiānɡ jiù wù biǎo shēn qínɡ , diàn hé jīn chāi jì jiānɡ qù 。 
惟  将    旧  物 表   深   情   , 钿   合 金  钗   寄 将    去 。 
chāi liú yì ɡǔ hé yí shàn , chāi bò huánɡ jīn hé fēn diàn 。 
钗   留  一 股 合 一 扇   , 钗   擘 黄    金  合 分  钿   。 
dàn jiāo xīn sì jīn diàn jiān , tiān shànɡ rén jiān huì xiānɡ jiàn 。 
但  教   心  似 金  钿   坚   , 天   上    人  间   会  相    见   。 
lín bié yīn qín zhònɡ jì cí , cí zhōnɡ yǒu shì liǎnɡ xīn zhī 。 
临  别  殷  勤  重    寄 词 , 词 中    有  誓  两    心  知  。 
qí yuè qí rì chánɡ shēnɡ diàn , yè bàn wú rén sī yǔ shí 。 
七 月  七 日 长    生    殿   , 夜 半  无 人  私 语 时  。 
zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo , zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 。 
在  天   愿   作  比 翼 鸟   , 在  地 愿   为  连   理 枝  。 
tiān chánɡ dì jiǔ yǒu shí jìn , cǐ hèn mián mián wú jué qī 。 
天   长    地 久  有  时  尽  , 此 恨  绵   绵   无 绝  期 。 

 

 
 
 
欢迎光临! * 返回首页